Obuka i Kurs za Montera TT Mreže

Obuka i Kurs za Montera TT Mreže | Škola Oxford

Monter telekomunikacionih mreža osposobljava se za postavljanje i održavanje telekomunikacionih i telefonskim mreža i veza. Monter telekomunikacionih mreža mora prvo savladati znanja vezana za: osnove iz oblasti elektronike i telekomunikacione tehnike; materijale, elemente i telekomunikacione mreže; ulogu i značaj telekomunikacionih sistema i uređaja; vrste telekomunikacionih kablova, njihovu izolaciju i karakteristike; funkciju i namenu telekomunikacionih kablova i kako se vodi tehnička dokumentacija. Nakon toga stiče potebne veštine: da montira telekomunikacione mreže, da otklanja smetnje i kvarove na telekomunikacionim sistemima, da održava TT mrežu, da vrši postavljanje nove i zamenu stare telekomunikacione mreže, da racionalno koristi vreme i opremu, da komunicira sa saradnicima i korisnicima usluga, da koristi tehničku dokumentaciju, da priprema izveštaje o montaži i održavanju, da poštuje standarde kvaliteta, da štiti zdravlje i okolinu, da pravilno koristi HTZ opremu, da proverava ispravnost alata i da koristi uređaje za merenje pri otklanjanju smetnji. Takođe mora znati i osnovna pravila organizacije i rada preduzeća i tehničku proces odvijanja rada u preduzeću.

Kurs za montera TT mreže traje tri meseca, teorijski deo izučava se na nastavi tokom trajanja kursa, a praktični kod naših partnera.

Obuka i kurs za montera TT mreže u ostalim gradovima: