Kurs autodijagnostičar - viši nivo

Viši nivo kursa za autodijagnostičara sadrži osim nastavnih jedinica osnovnog nivoa još pet novih nastavih jedinica.

Nastavni moduli:
Osnove elektrotehnike i elektronike

Osnovni pojmovi o električnoj struji, naponu i snazi. Provodnici, primenjene elektronske komponente u autoelektronici, njihovo označavanje i prepoznavanje.

Osnove analogne i digitalne elektronike

Analogni signali, digitalni signali i njihova zastupljenost u elektronskim kolima savremenih kontrolisanih sistema motornih vozila.

Osnove računarske tehnike

Informatički način prikaza podataka u računarskim sistemima. Prikazivanje fonda podataka računarskih sistema putem bit-a i bajt-a. Heksadecimalni, dekadni i oktalni zapis, njihova uzajamna konverzija.

Električne šeme i simboli

Razumevanje IEC grafičkih simbola u šematskim prikazima.Električne komponente i njihovo simbolično predstavljanje na električnim šematskim prikazima, kao i prepoznavanje na montažnim elektronskim sklopovima. Čitanje šema i svih elektronskih modularnih sklopova.

Senzori

Principi rada senzora u automobilskim sistemima upravljanja rada motora. Upoznavanje sa elektro-mehaničkim svojstvima i odziv na pobude: induktivnih senzora, senzora pritiska, senzora protoka vazduha, prekidačkih senzora potenciometarskih senzora, piezo senzora.

Aktuatori

Principi rada aktuatora u automobilskim sistemima upravljanja rada motora. Upoznavanje sa elektromehaničkim svojstvima i odziv na pobude elektromagnetnih aktuatora, (brizgaljki, elektroventila, elektrovakuumskih ventila), grejača, tzv Drive by Wire aktuator.

Električna merenja na elektromehaničkim sklopovima motornih vozila

Upoznavanje sa analognim i najsavremenijim digitalnim mernim uređajima. Utvrđivanje metodologije merenja električnih I neelektričnih veličina, kontaktno i bezkontaktno merenje. Trenutni uvid izmerenih veličina I njihovo snimanje. Korišćenje osciloskopa sa višekanalnim merenjem, amper klešta, elektronskog termometra, sa kontaktim i bezkontaktnim merenjem.

On Board Diagnostic

Nastanak OBD, njegova evolucija kroz primenu standarda širom sveta. Osnovi korišćenja samodijagnostike, čitanje grešaka neispravnosi vozila. Korišćenje savremenih dijagnostičkih aparata, za pristup memoriji računarskih jedinica motornih vozila. Korišćenje softvera dijagnostičkih aparata za brisanje grešaka, adaptaciju aktuatorskih sklopova.

Sistemi ubrizgavanja benziskih motora savremnih vozila i njihovi podsistemi

Teoretske osnove Jetronic, ME motronic, GDI sistema ubrizgavanja. KE-Jetronic,L-Jetronic, LE-Jetronic, LH-Jetronic, Mono-Jetronic.Razumevanje EVAP podsistema.Elektrovakuumska kontrola turbo punjača.

Primena savremenih servisnih softverskih integrisanih baza podataka

Pokazne vežbe sa korišćenjem univerzalnih servisnih baza podataka za motorna vozila, kao što su Workshop, Autodata, Tolerance Data.

Analiza izduvnih gasova

Učenje o fizičko-hemijskim procesima u izduvnom sistemu motornog vozila. Nastanak hemijskih elemenata i jedinjenja nakon sagorevanja komprimovane zapaljive smeše, pogonskog goriva i usisanog vazduha.Primena dijagnostičkih procedura u izduvnom sistemu.

Elektronska kola

Tehnologija izrada elektronskih sklopova.Osnovne intervencije na neispravnim elektronskim sklopovima(čišćenje, lemljenje itd), u slučaju manjih oštećenja ili kvarova. Definisanje pogrešnih postupaka prilikom intervencije na osetljivim elektronskim komponentama

Protokoli u automobilskim računarskim mrežama

Osnove računarskih mreža za potrebu razmenu podataka više računarskih sklopova i razmena podataka između računara. Učenje o standardizovanim protokolima automobilskih računarskih mreža (KWP 2000, ISO 9141-2, SAE J1850 VPW)

Sistemi ubrizgavanja dizel motora savremnih vozila i njihovi podsistemi

Konstrukcija i način funkcionisanja dizelskog ubrizgavanja upravljanih magnetskim ventilima(Common Rail sistem, PDE i VP44.VAG TDI i PD (pumpa dizna) sistemi. Savremeni EDC sistemi. Konstrukcija FAP-sistema Peugeot/Citroen.

Sistemi elektronskog paljenja benzisjkih motora

Konvencionalni i savremeni sistemi paljenja (DIS — Distributorless Ignition System, COP — Coil-On-Plug,CI, TI, ESA, CDI). Merenja na svim segmentima sistema elektronskog paljenja.Otkrivanje i otklanjanje neispravnosti na svakog segmentu sistema elektronskog paljenja.

ABS, ASR, ESP aktivni sistemi bezbednosti

Funkcija, teoretske osnove i ispitivanje Bosch-ABS sistema: ABS 2S, ABS 2E, ABS 5.0, ABS 5.3/5.7/8.0. Integrisani aktivni bezbedonosni ABS/ASR/ESP sistemi.

AIRBAG i ostali pasivni sistemi bezbednosti

Konstrukcija i funkcija pasivnih sigurnosnih sistema. Moduli vazdušnih jastuka (vozača, suvozača, prozora, bočnih). Senzori i okidači zatezanja sigurnosnih pojaseva. Reprogramiranje elektronskih računarskih jedinica AIRBAG sistema.

Nove tehnologije mehatronskih sistema upravljanja motornim vozilima

Upoznavanje sa primenom hibridnih vozila. Primeri predstavljenih hibridnih vozila u automobilskoj industriji. Pojava novih pogonskih goriva, ili dodatni sistem (vodonik generator) u postojećim konvencionalnim sistemima upravljanja rada motora motornih vozila.

Klikom na sledeći link preuzmite informacije o planu i programu za ovaj kurs: