Author Archives: oxfage

Koliko je bitna literatura za obuke

Teorija i praksa podjednako su bitne tokom priprema za adekvatno funkcionisanje u poslovnom svetu. Оsvrćući se na brojne obuke jasno je da ni jedna ne zaobilazi teoretisanje. Nijedna  praksa nema svrhu ukoliko nije potkrepljena adekvatnom teorijom koja će polaznike kurseva uputiti u njihove buduće profesije. Kursevi Škole Oxford pruzaju mogućnost polaznicima da, kroz literaturu napisanu od […]

Kvalitetan predavаč

Uloga predavača je presudna u nastavnom procesu. Zato svaki predavač treba neprestano da teži profesionalnom i stručnom usavršavanju. Ali, to svakako nije dovoljno. Postoje brojne smernice kojih se predavači moraju pridržavati kako bi svoje znanje mogli preneti drugima na dovoljno dobar način. Pre svega, predavač mora biti temeljno pedagoški i metodološki pripremljen za čas. U […]

Škola stranih jezika

Škola kao deo vaspitno obrazovanog procesa nudi ljudima uspostavljenje, unapređenje i razvoj intelektualno – psihičkih i fizičkih sposobnosti. Pojavom i sve većeg planetarnog zahvaćenja društvenog fenomena zvan globalizacija, dolazi se do potrebe otvaranja škole stranih jezika, koja nam i pored ostalih njenih mogućnosti nudi „zeleni karton“ za učešće u savremenom, tehnološkom društvu, gde klikom na […]